Close

Begaafdheid

Op onze school zitten leerlingen die elk uniek zijn en op hun eigen wijze tot ontwikkeling komen. Wij willen als school daarin aansluiten bij waar de kinderen zijn in hun ontwikkeling en hun manier van leren. Wanneer kinderen moeilijk tot leren komen, kan dat door diverse zaken komen; een leerachterstand, een gedragsprobleem, dyslexie of cognitieve (on)mogelijkheden. Ook kan een leerling al veel verder zijn in zijn of haar ontwikkeling dan klasgenoten. Ook deze leerlingen moeten zich verder kunnen blijven ontwikkelen op hun niveau en hun manier van leren. Het inrichten van ons onderwijs aan begaafde leerlingen is vastgelegd in een begaafdheidsprotocol. Dit protocol is gebaseerd op onze ambitie:

 

Vanuit een veilige basis groeien in kennis en vaardigheden

We zijn een kleine school waar met hart voor kinderen, in alle rust en in een fijne, veilige sfeer gewerkt wordt om de kinderen te laten (op)groeien. Ieder kind heeft recht op goed onderwijs en die kwaliteit willen we bieden in kleine groepen, waar ieder kind gezien en begeleid wordt. Zo willen we ieder kind een passend aanbod geven om op het eigen niveau te ontwikkelen en uitdagingen aan te gaan.

 

In het schooljaar 2015/2016 is er een audit afgenomen om te kijken of wij op de Linde voldoen aan de eisen om een kwadraatschool te mogen zijn. Tijdens deze audit is duidelijk geworden, dat wij voldoende kennis in huis hebben, als het gaat om begaafde leerlingen. Ook hebben we kunnen laten zien, dat we voor de begaafde leerling een passend aanbod hebben. We hebben begaafdheidsspecialisten op school, het team heeft een training gevolgd en we hebben een plusgroep gerealiseerd. We volgen het SIDI-3 protocol als het gaat om signaleren van begaafde leerlingen.

Aan het bordje op onze gevel kunt u zien dat we een kwadraatschool zijn. Voor meer informatie verwijzen we u naar onze kwadraatfolder. U kunt ook altijd contact opnemen met de Begaafdheidsspecialisten van de school. Op de Linde zijn dit Pleunie Schoonewelle (directeur) en Ineke Boermans (intern begeleider)